രാഘവ ഇവളെക്കൊല്‍വാന്‍

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്വാമിത്രൻ

രാഘവ ഇവളെക്കൊല്‍വാന്‍ വൈകീടൊല്ലാ

ശോകമിവളാലുലകിനെല്ലാമുണ്ടല്ലോ ബാല

നിഘ്‌നയായവളാകാശേ നില്‍ക്കുന്നു കാണ്‍ക യാഗ

വിഘ്‌നകര്‍ത്രിമേനാമാശു കൊല്ലുക വീര