രംഗം 8 വിശ്വാമിത്രന്റെ ആശ്രമം വീണ്ടും തുടരുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം