രംഗം 7 വിശ്വാമിത്രന്റെ ആശ്രമം തുടർച്ച

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം