രംഗം 5 താടകാവനം തുടർച്ച

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

അസ്ത്രവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്നു. അരങ്ങത്ത് ഇപ്പോൾ പതിവില്ല.