രംഗം 15 രഘുരാമനും ഭൃഗുരാമനും നേർക്കുനേർ

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

ഈ രംഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പതിവുള്ളത്.