രംഗം 14 ജനകരാജധാനി തുടർച്ച

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

പതിവില്ലാത്ത മറ്റൊരു രംഗം.