മിഥിലേശ്വര തവ വീര

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

മിഥിലേശ്വര തവ വീര

ഹിതമിഹ കരവാണി നൃപാല

തനയ വിലസിതകീര്‍ത്തേ

ഗുണവിധുതാഖില കലികലുഷ