ഭാര്‍ഗ്ഗവ മുനിതിലക

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ഭാര്‍ഗ്ഗവ മുനിതിലക പോവതിന്നെനിയ്ക്കു

മാര്‍ഗ്ഗം നീ തരേണമല്ലോ മാമുനികുലേശ

അർത്ഥം: 

മാമുനികളുടെ കൂട്ടത്തിന് തിലകമായിട്ടുള്ള ഭാര്‍ഗ്ഗവാ, എനിക്ക് പോവതിനായി വഴിയെ നീ തരേണമേ.