പോരിനായെതിര്‍ത്തു നീ

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

പോരിനായെതിര്‍ത്തു നീ മരിച്ചിടാതെയിവിടെനിന്നു

ദൂരവേ ഗമിയ്‌ക്ക നീ സുബാഹുവായ ദുര്‍മ്മതേ