പുഷ്‌കരത്തില്‍ മറഞ്ഞിപ്പോള്‍

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

പുഷ്‌കരത്തില്‍ മറഞ്ഞിപ്പോള്‍ നില്‌ക്കും നിന്‍മെയ്യില്‍

പുഷ്‌കല ബാണവൃഷ്‌ടികള്‍ ചെയ്‌തു ദാരണം ചെയ്‌വന്‍