നന്നുനന്നു ധന്യശീല

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

നന്നുനന്നു ധന്യശീല ചൊന്നതിന്നേരം നീ

മന്നിലുള്ളവരു കേൾക്കിൽ മാനിച്ചിടും നന്നായി

അർത്ഥം: 

ധന്യശീല ചോദിച്ചതുകൊള്ളാം. ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവർ കേട്ടാൽ താങ്കളേ നന്നായി മാനിയ്ക്കും (വിപരീതാർത്ഥം)

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മുന്നത്തെ പദം പോലെ ഈ പദവും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആടാറില്ല. ഈ പദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആടാറില്ല എങ്കിലും  പരശുരാമന്റെ ബാക്കി പദം താഴെ ഉള്ളത് ആടും.