ധരണിതന്നിലെന്റെ

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ധരണിതന്നിലെന്റെ ബാണമിന്നു നിന്റെതലയറുത്തു
പരിചിനോടുരുട്ടുവതിനെ വിരവിനോടു കാണുന്നേനഹം