ദുഷ്‌ടയായുള്ളോരു താടകചിത്ത

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്വാമിത്രൻ

ദുഷ്‌ടയായുള്ളോരു താടകചിത്ത

തുഷ്‌ടിയോടും വാഴും കാടിതു

ചട്ടേറെ വന്നു മുനികളെയവ

ളോട്ടേറെ കൊന്നു ഭുജിപ്പവള്‍

ഇന്നിവളെക്കൊന്നു ലോകത്തിന്നു നീ

നന്ദിവരുത്തേണം രാഘവ

കൊന്നാലൊരു ദോഷമില്ലിവള്‍ നാരി

യെന്നു നിനയ്‌ക്കൊലാ ശ്രീരാമ