ദാശരഥിയായ രാമനെങ്കിലും

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പരശുരാമൻ

ദാശരഥിയായ രാമനെങ്കിലും ഭൂമിയില്‍
ഭാര്‍ഗ്ഗവരാമനെങ്കിലും രണ്ടിലൊന്നേയാവൂ

അർത്ഥം: 

ദശരഥപുത്രനായ രാമനൊ ഭാര്‍ഗ്ഗവരാമനോ(പരശുരാമൻ) രണ്ടിലൊന്നുമതി ഇനി ഭൂമിയില്‍.

(വാസ്തവത്തിൽ പരശുരാമൻ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിനു ഒരു കാരണമുണ്ടാക്കുകയാണ്.)