തനയ ബാല രാമചന്ദ്ര

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

രാമനോട്:
തനയ ബാല രാമചന്ദ്ര വദനകാന്തിവിജിതചന്ദ്ര

മുനികുലേശനോടുകൂടെ പോകണമല്ലോ

അടലിലധികകുടിലരല്ലോ രജനിചരരുബാലക

പടുതയോടു കരുതിനിന്നു പടപൊരേണം നീ

ലക്ഷ്‌മണനോട്‌:

അരുണവംശതിലകബാല തരണിസദൃശ ലക്ഷ്‌മണ

വിരവിനോടു രാമനോടു കൂടെപ്പോക നീ

വിശ്വാമിത്രനോട്‌:

താപസേന്ദ്ര മഹിതചരിത കോപമരുതു കുശികതനയ

കൊണ്ടുപോക രാമമേനം ഇണ്ടലില്ല മേ

തവ ചരിത്രമറിവതിന്നു അവനിതന്നിലേവനുള്ളു

അവ മഹാമതേ നീയെന്നെ അവനിനിര്‍ജ്ജര

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അരങ്ങത്ത് ഇവയൊന്നും പതിവില്ല. എങ്കിലും രാമലക്ഷ്മണന്മാർ അരങ്ങത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തുകൂടെ പ്രവേശിച്ച് ദശരഥനെ വന്ദിക്കുന്നു. ദശരഥൻ പദം ആടുന്നു.