ജനകധരാവര നിന്റെ ശുഭ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിശ്വാമിത്രൻ

ജനകധരാവര നിന്റെ ശുഭ

സഹജനുടെ പുത്രികളെ

മനുകുലബാലന്മാര്‍ക്കു കൂടെ

നല്‍കുക നീ ധന്യശീല