ഘോരമായ ശൂലമിന്നു

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുബാഹു

ഘോരമായ ശൂലമിന്നു ശിഥിലമാക്കിയോരു നിന്നെ
അരിശമോടു ബാഹുഘട്ടനേന കൊല്ലുവന്‍ ദൃഢം