കൊന്നിടാതെ നിന്നെയങ്ങു

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

കൊന്നിടാതെ നിന്നെയങ്ങു സാഗരത്തിലാക്കുവാന്‍
ധന്യമായ മാനവാസ്‌ത്രമങ്ങയയ്‌ക്കുന്നേനഹം