കണ്ടുകൊള്‍ക മറഞ്ഞുനിന്നിപ്പോള്‍

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

താടക

കണ്ടുകൊള്‍ക മറഞ്ഞുനിന്നിപ്പോള്‍ നിങ്ങളെ

ദണ്‌ഡധരനു നല്‍കുവേനസ്‌ത്രവര്‍ഷങ്ങള്‍ ചെയ്‌തു