എന്നുടെ മെയ്യില്‍ 

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

താടക

എന്നുടെ മെയ്യില്‍ കണകളെയ്യും നിങ്ങളെ

കൊന്നു തിന്നീടുന്നതുണ്ടു ചെറ്റും വൈകിടാതെ ഞാന്‍