ഉത്തരമെന്നോടിദാനീം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പരശുരാമൻ

ഉത്തരമെന്നോടിദാനീമിത്ഥമുരയ്ക്കാതെ

യുദ്ധം തന്നിടുക മമ ചെറ്റും വൈകീടാതെ

അർത്ഥം: 

ഈ വിധം എന്നോട് ഉത്തരം പറയാതെ ഒട്ടും വൈകാതെ എനിക്ക് യുദ്ധം തന്നീടുക.