ശരകൂടമാകിയൊരു

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ശരകൂടമാകിയൊരു വരസൂതികാഭവനം
പരിചൊടുകാൺകമോദാൽ ഗിരികൂട തുംഗതയും
പരിചൊടു കൈകൂപ്പും പെരുതായൊരുന്നതിയും
പരപ്പിനൽപതമ വലിപ്പമുറപ്പുമപി നനു

കെൽപേറുന്നകാലനും കടപ്പാനെളുതല്ലയിതിൽ വിപ്രാ ഭയാതിമോദാൽ
ത്വൽപ്രാണനാഥയായൊരു ഉൽപല വിലോചന ഗർഭിണി വിശതു സുഖം
പരിവൃതയായിതിലഴകൊടു മമ (ശര)

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പൊതുവേ ഈ പദം ആടാറില്ല.