വൈകുണ്ഠവാസിയായ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

വൈകുണ്ഠവാസിയായ ലോകൈകനാഥൻ ദേവൻ

കാർകൊണ്ടൽവർണ്ണനീതാനെന്നു ജാനേ

ശ്രീകുണ്ഠനുമകമേ വ്യാമോഹമരുളുന്നു

ലോകമോഹിനിയായ മായാവിദ്യകളെല്ലാം

സത്യഭംഗകീർത്തിദോഷമൊഴിവനത്രവീതിഹോത്രകുണ്ഡമൊരുഗതി

മായാമയ മഹിമാംബുനിധേ മമ മാധവജയ ഭുവനൈകപതേ!