വന്നാലുമുണ്ണികളേ

രാഗം: 

ദേവഗാന്ധാരം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ബാലന്മാരോട്:

വന്നാലുമുണ്ണികളേ! വന്നാലും മോദാൽ

നിങ്ങളുടെ ജനനിയും മംഗലാത്മാവാം താതനും

നിങ്ങളെക്കാണാഞ്ഞധികമ സന്താപം തേടുന്നു;

ഞങ്ങളോടുകൂടവേ പോന്നവരെക്കണ്ടകമേ

തിങ്ങും താപം തീർത്തീടുവിൻ പുണ്യശീലന്മാരേ!

അർത്ഥം: 

പ്രീയപ്പെട്ട ഉണ്ണികളേ, സന്തോഷത്തോടെ വന്നാലും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയും പുണ്യാത്മാവായ അച്ഛനും നിങ്ങളെ കാണാഞ്ഞ് ഏറെ ദു:ഖിക്കുന്നു. പുണ്യശീലന്മാരേ, ഞങ്ങളുടെകൂടെ പോന്ന് അവരെ കണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങുന്ന ദുഃഖം തീർത്താലും.