രംഗം 9 വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് യാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കൃഷ്ണനും അർജ്ജുനനും കൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമദ്ധ്യേ നടക്കുന്ന രംഗം