രംഗം 7 ഇന്ദ്രലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

ധർമ്മരാജാവിന്റെ മറുപടി കേട്ട് ഉടൻ അർജ്ജുനൻ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് എത്തി തന്റെ പിതാവായ ഇന്ദ്രനോട് ബ്രാഹ്മണന്റെ കുമാരനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അവിടേയും ഇല്ല എന്ന് ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു. തുടർന്ന് മറ്റ്  ലോകങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാനായി പോകുന്നു. ഇത്രയും ആണ് ഈ രംഗത്തിൽ.

ഇതും സാധാരണ ആടാത്ത രംഗമാണ്.