രംഗം 11 മഹാവിഷ്ണുസമീപം

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കൃഷ്ണാർജ്ജുനന്മാർ മഹാവിഷ്ണുസമീപം. ബാലന്മാരെ കാണുന്നു.