രംഗം 10 വൈകുണ്ഠസമീപം

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനു വൈകുണ്ഠം കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നു.