രംഗം 1 ദ്വാരക ശ്രീകൃഷ്ണവസതി

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

സന്താനഗോപാലം കഥയുടെ ആദ്യരംഗത്തിൽ നാം കാണുന്നത്, വീരപരാക്രമിയായ അർജ്ജുനൻ, ദ്വാരകയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണസവിധത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അർജ്ജുനനെ കണ്ട ഉടൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുശലാന്വേഷണം നടത്തി സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നു.  അർജ്ജുനൻ കുശലാന്വേഷണത്തിന് മറുപടി പറയുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനോട് തന്റെ ഒപ്പം ദ്വാരകയിൽ കുറച്ച് കാലം താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അർജ്ജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണസമേതം ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഈ രംഗത്തിൽ ഉള്ളത്.