ബന്ധുര ഗുണവാരിധേ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

ബന്ധുര ഗുണവാരിധേ കോപമെന്തേവം നന്ദന വദ സുമതേ

ആരണ ബാലരേവർ ആരാലെങ്ങു നീതരായി

ഹന്ത ബോധിച്ചില്ല ഞാൻ പുതിയൊരുകഥ കുതുകപ്രദമിതു മമ

അർത്ഥം: 

നന്മയുടെ സമുദ്രമേ, പുത്രാ, സന്മനസ്സേ, ഇപ്രകാരം കോപിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാലും. ഹോ! ഏതു ബ്രാഹ്മണബാലർ? ആരാൽ എവിടേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് രസകരമായ ഒരു പുതിയ കഥയാണല്ലോ!