പോകുന്നു ഞങ്ങളിദാനീം

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പോകുന്നു ഞങ്ങളിദാനീം നരലോകത്തിനീശ! തൊഴുന്നേൻ

ലോകത്രയത്തിന്റെ ദുഷ്കൃതി തീരുമ്പോ-

ളേക്ത്വമേകണം കാരുണ്യമൂർത്തേ! 

കംസവധാദികഴിഞ്ഞു യദുവംശത്തിനാപത്തൊഴിഞ്ഞു;

ഹിംസിച്ച ദുഷ്ടരിൽ മിക്കതുമിങ്ങായി;

സംസാരം മുറ്റും സാധുക്കൾക്കല്ലോ. 

അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ കാണ്മാനിങ്ങു വരുത്തുകമൂലം

ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അവതാരങ്ങളി-

ലെങ്ങുമീവണ്ണം വന്നിട്ടും പോയിട്ടുമുണ്ടോ? 

സപ്രമോദമടിയങ്ങളിപ്പോളാശു ഗമിക്കുന്നോൻ

ത്വത്പരിതോഷകാരണാൽ ക്ഷിപ്രമേവ നമസ്കാരം