തേരിതു മാമകദാരുകനീതം

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

തേരിതു മാമകദാരുകനീതം മാരുതതുല്യരയം

സ്വൈരമിതിൽകരയേറിമയാസഹ പോരിക പൗരവ നീ

ആരണബാലരെക്കൊണ്ടിഹപോന്നിടാം

ജഗന്നാഥനേയും കാണാം സകുതുകം