കൊണ്ടൽവർണ്ണ ബാലന്മാരെക്കൊണ്ടുചെന്നു

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

കൊണ്ടൽവർണ്ണ ബാലന്മാരെക്കൊണ്ടുചെന്നു ഭൂമിദേവ-

നിണ്ടൽതീർത്തുകൊടുത്താശു പൂർണ്ണാനന്ദംവരുത്തീടാം

പത്മാപാണിപയോരുഹലാളിത പാദപത്മ! പത്മനാഭ ജയ നനു