എന്തുചെയ്തേനഹിതം

രാഗം: 

ദേവഗാന്ധാരം

താളം: 

ചെമ്പ 10 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മരാജാവ് (യമൻ)

എന്തുചെയ്തേനഹിതം ഇന്ദ്രസൂനോ!
ഹന്ത നീ രുഷാന്ധനായി വന്നതിപരുഷമപി വദസി

അർത്ഥം: 

ഇന്ദ്രപുത്രാ, ഹോ! നീ കോപാന്ധനായി വന്ന് പരുഷമായി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതിന് ഞാനെന്താണ് അഹിതമായി ചെയ്തത്?