ആനന്ദമൂർത്തേ വന്ദേ വന്ദേ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സന്താനഗോപാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ആനന്ദമൂർത്തേ! വന്ദേ വന്ദേ

നൂനം തവ ദർശനേന ജനനമയി സഫലമായി 

താതനും ജനനിമാരും സ്ഫീതവീര്യനഗ്രജനും

നാഥ! ധർമ്മജാദികളും ജാതാനന്ദം വാണീടുന്നു

നിന്തിരുവടിയുടെപാദഭക്താനാംചിന്തയിലഴലുണ്ടാമോ ബത നനു

അർത്ഥം: 

ആനന്ദമൂർത്തേ, വന്ദനം, വന്ദനം. അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ എന്റെ ജന്മം തീർച്ചയായും സഫലമായി.