വ്യർത്ഥമായൊരു കഥനം

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിശുപാലൻ

വ്യർത്ഥമായൊരു കഥനം

പുനരിത്ഥമാശു സഗർവ്വിതം

മൃത്യുപത്തന വൃത്തമിന്നു  ധരിപ്പതിന്നുചെയ്കയോ

വിതതപരബല വിപുലവനകുല-

ദാവപാവകനാമഹം

അതിജവേന തിരിച്ചുപോവതു നൃപതികീടക കൂടുമോ?