രംഗം 9 ചേദിരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ശിശുപാലനും മറ്റ് രാജാക്കന്മാരും കൂടിയാലോചിയ്ക്കുന്നു.