രംഗം 7 വിദർഭരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്തിയ വിവരം ബ്രാഹ്മണൻ രുഗ്മിണിയെ അറിയിക്കുന്നു.