രംഗം 6 ദ്വാരക

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ബ്രാഹ്മണൻ കൃഷ്ണനോട് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു.