രംഗം 5 രുഗ്മിണിയും ബ്രാഹ്മണനും

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ബ്രാഹ്മണൻ രുഗ്മിണിയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.