രംഗം 4 വിദർഭരാജധാനിയിലെ അന്തഃപ്പുരം

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

രുഗ്മിണിയുടെ അത്മഗതവും പാർവ്വതിയെ ഭജിയ്ക്കലും.