രംഗം 16 ദ്വാരക

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ശ്രീകൃഷ്ണനും രുഗ്മിണിയും ദ്വാരകയിൽ സ്വസ്ഥമായി വസിക്കുന്നു.