രംഗം 15 മാർഗ്ഗം ജരാസന്ധനുമായി യുദ്ധം

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ജരാസന്ധൻ കൃഷ്ണനോട് എതിരുടുന്നു. തോറ്റോടുന്നു.