രംഗം 13 രുഗ്മി ശ്രീകൃഷ്ണനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

രുഗ്മിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ യുദ്ധം. രുഗ്മി തോൽക്കുന്നു. രുഗ്മിയെ വധിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ രുഗ്മിണി തടയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുഗ്മിയെ വിട്ടയക്കുന്നു.