രംഗം 12 വിദർഭരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

രുഗ്മിയോട് ചെന്ന് ഭീരു വാർത്തകൾ അറിയിക്കുന്നു.