രംഗം 10 ചേദിരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ബ്രാഹ്മണർ തമ്മിലുള്ള വർത്തമാനം ആണ് ഇത്.