രംഗം 1 വിദർഭരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

ഭീഷ്കമകുൻ പത്നിമാരുമായുള്ള ശൃംഗാരപ്പദം.