യാദവ കുലാ അവതംസ

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

യാദവ കുലാ അവതംസ

സൂദിത ചാണൂര കംസാ

മോദിത പരമഹംസാ

മോഹന പിഞ്ഛാ അവതംസാ 

അർത്ഥം: 

യാദവ ശ്രേഷ്ഠാ! ചാണൂരനേയും കംസനേയും വധിച്ചവനേ, യോഗിവര്യന്മാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവനേ, മനോഹരമായ മയിൽപ്പീലി അണിഞ്ഞവനേ!