യാദവകുലാംബുനിധി രമണീയക

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീഷ്മകൻ

ഭൂപാലാൻ ശിശുപാലമാഗധമുഖാൻ പ്രാപ്താൻ നിജേ മന്ദിരേ

രുഗ്മിണ്യാ ദുഹിതുസ്സ്വയം വരമഹേ സംഭാവയൻ സാദരം

ഭക്താനുഗ്രഹ കല്പിതാകൃതിമഥ ശ്രുത്വാഗമം ശ്രീഹരീം

ഗത്വാ ഭൂമിപതിസ്തമാഹ വിനയാന്മൗലൗ നിബദ്ധാഞ്ജലി

യാദവകുലാംബുനിധി രമണീയക! ചാരു-

യാമിനീ കാമുകവിഭോഃ കുശലമയി

ചിത്സ്വരൂപ ഭവാൻ ചിന്തിക്കിലോ ഭക്ത-

വാത്സല്യം കൊണ്ടിവിടെ വന്നതും നിയതം.

ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രനഖ ഭാസുരപാദാംബുജം

യോഗ്യത കാണ്മതിന്നു ഭാഗ്യേന വന്നു മേ

നിന്തിരുവടിയുടെ നിരുപമ കൃപകൊണ്ടു

ഹന്ത മം സംഗതം ചിന്തിത മനോരഥം