മംഗലം ഭവതു തവ മാന്യഗുണരാശേ

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നാരദൻ

മംഗലം ഭവതു തവ മാന്യഗുണരാശേ!

തുംഗബലവിമത മതംഗജവര മൃഗേന്ദ്ര

ദേവദേവൻ നാരായണൻ ദേവകാര്യം മൂലം

ദേവകീനന്ദനനായി ജാതനായി ഭൂതലം

ദേവവൈരികളെക്കൊന്നു പാലിപ്പതിന്നതിവേലം

പാരാവാരമദ്ധ്യമതിൽ പാരം വിളങ്ങീടുന്ന

ദ്വാരവതിയാം പുരിയിൽ കാമപാലനോടും

സ്വൈരം വാഴുന്നു ഗോവിന്ദൻ

യാദവവീരന്മാരോടും

ഏണമിഴിയായിടുന്ന രുഗ്മിണി തന്നുടെ

പ്രാണനാഥൻ മുകുന്ദൻ എന്നോർക്ക പരിചോടെ

ക്ഷോണീപാല! തവ ഭാഗ്യമെന്തിഹ

ചൊൽവതിവിടെ